Regulamin wynagrodzenia

§ 1.

1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 772K.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w firmie United Brands of Business Sp. z o. o.

2. Regulamin wynagradzania reguluje warunki wynagradzania za pracę, pozostałe świadczenia związane z pracą oraz zasady ich przyznawania.

3. Regulaminowi wynagradzania podlegają wszyscy pracownicy firmy United Brands of Business sp. z o. o.

4. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy składa oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania, co zostaje potwierdzone złożeniem podpisu na umowie o pracę.

5. Wynagrodzenie gwarantowane pracownikowi nie może być niższe niż minimalne uregulowane w odrębnych przepisach.

6. Indywidualne wynagrodzenia za pracę są objęte tajemnicą służbową.

7. Na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić mu do wglądu dokumenty stanowiące podstawę obliczania wynagrodzenia.


§ 2.

Przyjmuje się, że jeśli w regulaminie jest mowa o:

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wynagradzania,

2) pracodawcy – należy przez to rozumieć United Brands of Business sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

3) pracowniku – należy przez to rozumieć osoby pozostające z pracodawcą w stosunku pracy,

4) wynagrodzeniu podstawowym – rozumie się przez to wynagrodzenie brutto należne pracownikowi od pracodawcy za pracę świadczoną w danym miesiącu rozliczeniowym, wynikające z osobistej stawki wynagrodzenia pracownika określonej w umowie o pracę,

5) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także przepisy wewnątrzzakładowe.


§ 3.

1. Ustala się następujące systemy wynagradzania za pracę:

1) wynagrodzenie w stawce miesięcznej,

2) wynagrodzenie w stawce godzinowej,

3) wynagrodzenie prowizyjne,

2. Procedura kształtowania wynagrodzeń w firmie United Brands of Business Sp. z o. o. nie narusza zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet. W szczególności pracownicy bez względu na płeć mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.


§ 4.

1. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, 10 dnia miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wynagrodzenia przypada na dzień wolny od pracy, to pracodawca wypłaca je w poprzedzającym dniu roboczym.

2. Premie są wypłacane w dniu wypłaty wynagrodzeń lub w terminie ustalonym indywidualnie z pracownikiem nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Za pisemną zgodą pracownika wynagrodzenie jest wypłacane przelewem na rachunek bankowy.

4. Dopuszczalne jest wypłacenie wynagrodzenia w formie pieniężnej do rąk pracownika, w terminie wypłaty wynagrodzenia, przez Zarząd Pracodawcy lub osobę upoważnioną przez Zarząd Pracodawcy.

5. Przelew bankowy zostanie dokonany z takim wyprzedzeniem, aby wynagrodzenie pracownika zostało zaksięgowane nie później niż w terminie ustalonym przepisami prawa pracy dniu wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli ten dzień będzie wolny od pracy, to w poprzedzającym dniu roboczym.

6. W przypadku gdy w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika uzupełnia się do wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Uzupełnienie to polega na wypłaceniu łącznie z wypłatą wynagrodzenia wyrównania za okres każdego miesiąca.


§ 5.

1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi przysługują dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą wynikające z obowiązujących przepisów prawa pracy.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

2) 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

3. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku za godziny nadliczbowe obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

4. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych nie przysługuje za pracę w niedzielę lub w święto w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy w tygodniu.

5. Z wynagrodzenia za pracę należnego Pracownikowi – po uprzednim odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz pobraniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – potrąceniu mogą podlegać również inne należności na zasadach i warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy.


§ 7.

Wysokość wynagrodzenia stanowi tajemnicę służbową i nie może być ujawniana zarówno przez Pracownika, jak i Pracodawcę osobom trzecim.


§ 8.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikówi obowiązuje przez czas nieokreślony.


§ 9.

Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.


§ 10.

W sprawach nieobjętych regulaminem wynagradzania zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracyoraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Przeprowadzimy rekrutację zespołów pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w oparciu o Twoje wytyczne i potrzeby firmy. Rekrutujemy zespoły od 10 pracowników na terenie Polski.

UZYSKAJ DARMOWĄ WYCENĘ REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

1. Określ liczebność potrzebnego zespołu

2. Uzupełnij swoje dane